Platforma może zostać wykorzystana do:


    1) wdrażaniu mentoringu w firmie

    2) dokonywaniu ocen pracowniczych

    3) badaniu potrzeb szkoleniowych

    4) zastosowaniu grywalizacji do osiągania założonych celów rozwojowych pracowników.


PROCES WDRAŻANIA I ZORGANIZOWNIA MENTORINGU W ORGANIZACJI/FIRMIE.


Aby wprowadzenie mentorigu do podmiotu przyniosło zamierzony efekt, warto rzetelnie przemyśleć sposób i przede wszystkim cele jego wprowadzenia.


KROK 1: Przygotowanie i uruchomienie programu mentoringowego.


Program mentoringowy może zostać uruchomiony w konkretniej firmie, która chce zadbać o rozwój swoich pracowników w formule, w której osoby bardziej doświadczone dzielą się swoją wiedzą i kompetencjami z mniej doświadczonymi. W takiej sytuacji konieczne jest zadbanie o wyposażanie mentorów) w odpowiednią wiedzę i kompetencje mentoringowe. Organizacja, firma może również zdecydować się na wprowadzenie do siebie mentorów zewnętrznych, wybitnych ekspertów w określnym zakresie, w celu pozyskania nowej perspektywy i spojrzenia na rozwój oraz znalezienia rozwiązania na konkretne wyzwania. Konieczne jest jasne określenie zasad programu mentorigowego w firmie i ich przedstawienie, uzgodnienie z osobami, które tym procesem mają być objęte. W programie tym konieczne jest jasne określenie celów swoistego projektu (można w tym celu wykorzystać narzędzia z tego podręcznika).


KROK 2: Wybór mentora/mentorów.


W tym zakresie istnieją co najmniej trzy ścieżki działania:

    a. Samodzielne zgłoszenia mentorów w odpowiedzi na ogłoszenie w organizacji, spośród pracowników organizacji/firmy lub podmiotów zewnętrznych (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość i wysłał zaproszenie/ogłoszenie do osób, które chciałby zaprosić do roli prowadzących w programie mentoringowym). W przypadku wyboru tej ścieżki warto zweryfikować kompetencje osób, które odpowiedzą na ogłoszenie oraz zaproponować kandydatom, aby przygotowali opisy zakresów w ramach którego mogą udzielać wsparcia mentorskiego.

    b. Wskazanie i zaproponowanie konkretnych kandydatów przez przełożonych, dział ds. zarządzania zasobami ludzkimi, współpracowników, przyszłych podopiecznych. Oczywiście, mogą zostać wskazane osoby z zewnętrznego otoczenia firmy, jeśli wprowadzono taką możliwość na etapie uzgadniania programu mentoringowego. Przy wyborze tej ścieżki warto zadbać o przestrzeganie zasady dobrowolności z dwóch stron, co wpływa na zwiększenie jakości procesu.

    c. Trzecia możliwość zakłada wprowadzenie systemu mieszanego, uwzgledniającego możliwość opisaną w pkt. a i b.